Šoderica

Jezero Šoderica se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Južni i zapadni dijelovi su na području općine Drnje, a ostatak je na području općine Legrad. Udaljeno je od dravske obale oko 400-500 metara. Smješteno je na prvoj dravskoj terasi i raspolaže sa šljunčanim slojem debljine oko 15 metara. To je umjetno jezero zato jer je nastalo antropogenim putem. Ova djelatnost koja je započela koncesijom rasinjskog vlastelina Inkeya (1869.) traje i danas, a predviđa se i u budućnosti u narednih 30 godina. Podzemlje Šoderice prihranjuje rijeka Drava, a tijek podzemnih voda u tom značajnom šljunčanom kolektoru paralelan je tijeku rijeke Drave. Vodostaji Šoderice korespondiraju s vodostajima Drave, premda s izvjesnim zakašnjenjem.

Obalni pojas je osrednje razvedenosti i nasut šljunkom. Dubina vode u južnom dijelu je znatno veća i mjestimično se kreće do 20 metara. Prosječna dubina najstarijeg odnosno sjevernog dijela jezera je oko 8 metara, premda je veći dio središnjeg dijela jezera plićak s dubinama vode koje se kreću od 0,5 do 1 ili 2 metra. Plitko područje se nalazi i na krajnjem sjeveroistočnom dijelu.

U zaleđu je smješteno vikend naselje od približno 400 objekata, nekoliko ugostiteljskih radnji, neophodne prometnice, nasadi zelenila (prevladava visoko raslinje) i zimzeleni šumarak veličine 1,1 ha. Uz ostale obalne površine jezera postoje poljoprivredna zemljišta, oranice i livade. Vikend naselje s neposrednim okolišem definirano je urbanističkim planom koji obuhvaća površinu od 90 hektara. Usporedno s oblikovanjem umjetnog jezera, od 20-tih godina, a naročito od 1960-ih godina počinje se širiti turistička aktivnost. Najznačajnija je na najstarijem sjevernom dijelu jezera, a na približno 1500 metara sjeverne obale jezera uređene su plaže. Na drnjanskom dijelu jezera se pretežito vrši eksploatacija šljunka, dok se turističke aktivnosti odvijaju na prostoru općine Legrad.

Od 2009. godine na Šoderici se održavaju razne manifestacije u sklopu programa „Ljeto na Šoderici“ koje privlače raznu publiku: od moto susreta, Partyloopa (koncerata elektronske glazbe), Country vikenda, do Beer Throne Challenge-a, Car meet show-a i mnogih drugih. Još se održavaju i izložbe fotografija, kupovi sportskog ribolova, eko kanuing, razni koncerti i kazališne prestave od kojih je napoznatiji gost Teatar Kerekesh. Odbojkaški turniri na pijesku, igre na vodi, razne animacije, ekološke radionice, kino na otvorenom i još mnogo toga se realizira u sklopu programa SHOWderica. Postoji i adrenalinski park te poligon za paintball. Svake godine se održavaju razne radionice sigurnosti i ponašanja na vodi.

Iako je posjećenost stagnirala dugo godina, posjećenost Šoderice živnula zbog velikog angažmana Općine Legrad i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije te susjednih općina. Mnogo projekata koji su unaprijedili turizam na Šoderici je omogućilo sufinanciranje kroz razne projekte Eurpske Unije.

Iako postoji kamp, trenutno je u izgradnji hostel te se provodi projekt izgradnje šetnice koja će se protezati od Lazina do Ribičkog doma, uz obalu i plažu. Uz šetnicu biti će postavljene klupe i javna rasvjeta, te dječja igalšta. Osim toga još će biti postavljene i poučne table na kojima će biti prikazane životinjske i biljne vrste na području Šoderice. Također, na početku i na kraju staze bit će postavljeni vidikovci za promatranje ptica.

Šoderica nije samo atraktivno odredište ljeti već i zimi jer postaje dom mnogobrojnim labudovima u zimskim mjesecima koji donose veliko veselje djeci.

Prirodne ljepote Šoderice možete pogledati i u filmu „Šoderica – podravsko more“ od hrvatskog biologa, publicista, istraživača i snimatelja - Gorana Šafareka: https://www.youtube.com/watch?v=aX0bukb9ufc

Sve predstojeće događaje na Šoderici pratite na web stranici https://soderica.in/

Dodatne informacije o Šoderici ali i okolnim zanimljivostima pronađite na stranicama Turističke zajednice područja Središnja Podravina: https://tzp-sredisnja-podravina.hr/

 

English:

Lake Šoderica is located in Koprivničko-križevačka county. The southern and western parts are in the area of ​​Drnje and the rest is in the area of ​​Legrad. It is about 400-500 meters away from the coast of  river Drava. It is located on the first terrace of the Drava and has gravel layer thickness of about 15 meters. It is an artificial lake because it was created by human activities. This activity, which started concession nobleman Inkey (1869), continues today and is projected in the future for the next 30 years. River Drava feeds the underground of the lake. Water levels of Šoderica correspond with the water levels of Drava, although with some delay.

The coastal strip is averaged indentedness and covered with gravel. The depth of water in the southern part is much larger and ranges up to 20 meters. The average depth of northern, the oldest, part of the lake, is about 8 meters, although the most of the central part of the lake is shallow water which depth range from 0.5 to 1 or 2 meters. Shallow area is also located on the northeastern part.

In the background is situated cottage village with about 400 objects, several restaurant outlets, necessary roads, planting of greenery (dominate tall plants) and evergreen grove size of 1.1 ha. In addition to other coastal areas of the lake there are agricultural lands, fields and meadows. Weekend settlement with the direct environment is defined by the urban plan, which covers an area of ​​90 hectares. Parallel with the creation of artificial lakes, from the '20s, and especially since the 1960s began to spread tourism activity. The most significant is on the oldest northern part of the lake, and at approximately 1500 meters north shore of the lake. The part of the Drnje’s lake is mostly exploited gravel, while tourist activities take place in the municipality of Legrad.

Since 2009 there are many manifestations that take place on Šoderica that attract various audiences: from moto-meetings, Partyloop (concerts of electronic music), Country weekend, Beer Throne Challenge, Car meet shows and many others. There are also painting expositions, sport fishing cups, eco canoeing, various concerts, Kerekesh Theather, etc. Many sports activities, such as volleyball tournaments on sand, games on water, various animations, ecology workshops, outdoor cinema and many more, are held as a part of the SHOWderica programme. There is also an adrenaline park and a paintball polygon. Every year there are many workshops held concerning water behaviour and safety.

Many projects are realised through programmes funded by the European Union, the engagement of the Municipality of Legrad, the Touristic association of Koprivničko-križevačka County and with the collaboration of neighbour municipalities.

At this moment, a hostel is being built and there is a project in progress of building a walking trail that will go from Lazine to Ribički dom, along the lake shore and the beaches. Next to the walking trail there will be benches, street lights and playgrounds for children. There will also be educational boards where flora and fauna of Šoderica will be shown. At the beginning and the end of the walking trail there will be two lookouts for birdwatching.

Šoderica isn’t just an attractive destination during the summer but winter as well because it becomes a home for swans that inhabit the area during wintertime and are a great joy for the children.

The beauties of the lake Šoderica you can also watch the movie “Šoderica- sea of Podravina” made by a croatian biologist, publicist and explorer - Goran Šafarek: https://www.youtube.com/watch?v=aX0bukb9ufc

Track all the upcoming events on the website https://soderica.in/.

Additional information about lake Šoderica and surrounding sights on the website of the Touristic bord for the region of „Central Podravina“: https://tzp-sredisnja-podravina.hr/